NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> ARKONA >> Wœciek³oœæ Która Nadchodzi
Album: Imperium (1996)

Wœciek³oœæ Która Nadchodzi


[An Upcoming Rage]

Nie wierzê w idea³y, nie wierzê w prawdê
Martwa i dogmatyczna, zamkniêta fa³szem
Nienawidzê œlepoty, naiwnoœci i g³upoty
Nienawidzê nêdzy
Która jest w Twoim mózgu, w Twoim pustym mózgu!
Wœciek³oœæ która tu jest
Podniecenie nie maj¹ce konca
Wœciek³oœæ która nadchodzi
Sens mojego istnienia
Nie wierzê w to czego nigdy nie bêdzie
Nie wierzê s³owom, nienawidzê pewnoœci
Pierdolê dotkryny, normy postêpowania
Walczê o prawa zakazane przez nazarenczyków!
Pierdolê dotkryny, normy i idea³y
Walczê o prawa wolnej œwiadomoœci i milczenia
Bitwa! Kopana gwa³cona bez przerwy
Powoli i dok³adnie zabijana bez litoœci
Twoja egzystencja, Twoja rzeczywistoϾ
Twoja œwiadomoœæ, ca³y Ty
Ty smutny cz³owieku! Bóg to narkotyk
Daje nadzieje
Nic nie daje!
Nie mogê tak ¿yæ, nie umiem w to wierzyæ
Znam tylko wolnoœæ pomiêdzy dobrem a z³em
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net