NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Capercaillie >> Am Buchaille
Album: Delirium

Am Buchaille

Here is the song "Am buchaille ban" which Capercaillie do a lovely
version of on their Crosswinds album. I was sent these words by John
Angus Macleod of Gaidhlig Aig Deas, who got them from someone at An Comunn
Gaidhealach. John Angus wrote a song (Na laithean a bh'ann) for Karen of
Capercaillie, which she broadcast on Radio nan Gaidheal.
If anyone whould like to translate this, I would really appreciate it.
What is a "gini" ?
Craig
1. Och ochan a Righ, gur tinn an galair an gradh;
chan eil neach air am bi nach saoil gur seachdain gach la
Gun d'bhrist e mo chridh 's gun d'sgaoil e cuislean mo shlaint'
Bhith 'g amharc ad dhe/idh, a gheug, a bhroillich ghil bhain, ghil bhain.
2. Nam faiceadh tu geug 's i 'g e/irigh, madainn chiuin cheo
le maise da re/ir ni ceudan mhealladh 'nan doigh -
Gur binne do bheul na teudan fhidheall ri ceol,
'S nach truagh leat mi 'd dhe/idh leam fhe/in air cnocan ri bro
, ri bro
.
3. 'S ma the/id thu air sraid, a ghraidh, biodh gini 'nad phoc,
Is ol mo dheoch-slaint' gach ait an suidh thu m'an bho
d,
An cridhe geal fialaidh, eutrom aighearach og,
'S gur milis leam fhe/in am beul o'n tigeadh an ceol, an ceol.
4. A bhuachaille bhain, ma's aill leat labhairt air thus,
'S ann leat-sa gun dail mo lamh ma thig thu rium dlu h;
Is truagh mar a ta nach d'tha
aidh mis' agus tu
Ann an eilean gun traigh, gun ramh, gun choite, gun stiuir, gun stiuir.

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net