NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Gdy Kwitnie
Album: other songs

Gdy Kwitnie

gdy wszystko siê zdarzy co staæ siê nie mo¿e
(i wszystko siê œwietniej ni¿ w ksi¹¿kach u³o¿y)
najg³upszy baka³arz w tym ujrzy znak
(a my w wir wkr¹g woko³o o tak)
¿e mo¿na z niczego coœ stworzyæ

to coœ jest jednoœci¹ bez celów i przyczyn
(kwiat powie to lepiej ni¿ ksi¹¿ka przemilczy)
jednoœci¹ tak dawn¹ ¿e now¹ ju¿
(a my wszerz w dal woko³o i wzd³u¿)
jest wszystkim czymkolwiek i niczym

wiêc kocham ciê kochasz mnie
chwyæ mnie za rêkê
jest w ksi¹¿kach coœ szczelniej ni¿ ksi¹¿ka zamkniête
a w g³êbi tych wy¿yn co chyl¹ siê w nas
ktoœ znaczy nas piêknem jak piêtnem

coœ w nas œwieci jaœniej ni¿ s³oñca i zorze
coœ w nas znaczy wiêcej ni¿ ksi¹¿ka rzec mo¿e
coœ w nas jest wspanialsze ni¿ poj¹æ siê da
(a my w krzyk w skok ¿yjemy o tak)
w nas jednoœæ przez jednoœæ siê mno¿y

wiêc kocham ciê kochasz mnie
chwyæ mnie za rêkê
jest w ksi¹¿kach coœ szczelniej ni¿ ksi¹¿ka zamkniête
a w g³êbi tych wy¿yn co chyl¹ siê w nas
(a my w œpiew w tan woko³o przez czas)
ktoœ znaczy nas piêknem jak piêtnem

wiêc kocham ciê kochasz mnie
chwyæ mnie za rêkê
jest w ksi¹¿kach coœ szczelniej ni¿ ksi¹¿ka zamkniête
coœ w nas jest wspanialsze ni¿ poj¹æ siê da
kocham ciê kochasz mnie
chwyæ mnie za rêkê
jest w ksi¹¿kach coœ szczelniej ni¿ ksi¹¿ka zamkniête
coœ w nas jest wspanialsze ni¿ poj¹æ siê da
(a nigdy jest zawsze
nigdy jest zawsze
a nigdy jest zawsze od teraz)

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net