NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Kawa Cienia
Album: other songs

Kawa Cienia

Jestem synem mego ojca
Jestem ojcem mego syna
Ka¿dy z nas osobno wziêty
Ca³¹ resztê przypomina

Nie potrafiê siê odró¿niæ
Od swej w³asnej jego twarzy
Chocia¿ twarz zupe³nie inna
Mo¿e czasem mi siê marzy
(mo¿e czasem...)

Ojciec ojca mego ojca
Patrzy na mnie z g³êbi ¿ycia
Choæ ju¿ nie ma ani cia³a
Ani ducha do ukrycia

Dam mu swoje w³asne rêce
Dam mu moj¹ w³asn¹ g³owê
Niech po¿yje sobie jeszcze
I niech czasy pozna nowe

Skoro tak siê pcha do œwiata
I nie daje mi spokoju
Niech pole¿y w moim ³ó¿ku
Niech postoi w przedpokoju

Nic mu wiêcej daæ nie mogê
Choæ jest przodkiem mego przodka
Ni¿ to ¿ycie przypadkowe
Które mnie samego spotka

Jestem synem mego ojca
Jestem ojcem mego syna

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net