NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Mi Cisz A Cisz
Album: other songs

Mi Cisz A Cisz

Murarz stawia³ mur.
D³ugo stawia³ mur.
Mija³ go co rok
Dzikich ptaków sznur.

Najpierw mierzy³ grunt,
Grz¹ski mierzy³ grunt.
Straci³ butów sto,
Zanim zrobi³ to.

Potem kopa³ dó³,
Wielki kopa³ dó³.
Ktoœ powiedzia³, ¿e
Starczy³oby pó³ (starczy³oby pó³!)

Dó³ by³ d³ugi nies³ychanie
I szeroki niespodzianie,
A g³êboki taki by³,
¯e po nocach mu siê œni³.

Najpierw dzieñ po dniu,
Potem d³ugo w noc
Cegie³ stawia³ moc
I na klocu kloc.

Jeszcze szybciej chcia³,
¯eby mu siê dzia³,
Wiêc budowa³ on wraz ze wszystkich stron
(ze wszystkich stron!)

najpierw stawia³ mur od do³u,
jak siê stawia zwykle mury,
potem z boku w bok pospo³u,
a na koñcu w dó³ od góry.

Zacz¹³ pracê tu,
Kiedy m³odym by³,
Ale zesz³o mu,
Chocia¿ d³ugo ¿y³.

Dzikich ptaków sznur
Przelatywa³ tam,
Gdy samotny ¿y³
I umiera³ sam.

Choæ nie skoñczy³ muru murarz
Zanim zgas³a w nim natura,
I choæ cia³o star³ na wiór -
Nie utraci³ wiary w mur.

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net