NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Ostatnie S
Album: other songs

Ostatnie S

O, mój aniele
Zrobiê co bêdê móg³
By urok twoich ud
Oplót³ mnie ju¿ na zawsze
Jak uczucie co ³askawsze jest ni¿ ty

O, mój aniele
Mój ty cudowny œnie
WeŸmiemy œlub w koœciele
Ci¹gle ja o tym œniê
Nie opuœcisz ty mnie (chyba nie?)

Bo, mój aniele
Ja chcê z tob¹ cudzo³o¿yæ
Chcê lat póŸnych z tob¹ do¿yæ
Wiêcej ja
Nie chcê nic

O, mój aniele
Uœmiech cudowny twój
Olœni³ mnie, opromieni³
Noc czarn¹ w jasnoœæ zmieni³
Bêdê ten uœmiech ceni³
Po mój ostatni dzieñ

Bo, mój aniele
Ja chcê z tob¹ cudzo³o¿yæ
Chcê lat póŸnych z tob¹ do¿yæ
Wiêcej ja
Nie chcê nic

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net