NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Tango Nadziei
Album: other songs

Tango Nadziei

Takiej drugiej nocy
Nie bêdziesz ju¿ mia³
Takiej ³aski bogów
Nie bêdziesz ju¿ mia³
Takiego nieba pe³nego gwiazd
Nie bêdziesz ju¿ mia³

Gwiazdy i planety
Stañcie na chwilê
Na tê jedn¹ chwilê,
Której powiem: trwaj!

Ale gwiazdy, planety
Wiruj¹ w przestrzeni
Ale cia³o przemija jak noc

Takiej drugiej nocy...

Takiej drugiej chwili
Nie bêdziesz ju¿ mia³

Kto chce, byœ go kocha³a,
Nie mo¿e byæ nigdy ponury
I musi potrafiæ ciê unieœæ na rêku
Wysoko do góry
(kto chce, bym go kocha³a)

Kto chce, bym go kocha³a,
Musi umieæ siedzieæ na ³awce
I przygl¹daæ siê bacznie robakom,
I ka¿dej najmniejszej trawce

(kto chce, byœ go kocha³a)
Musi te¿ umieæ ziewaæ,
Kiedy pogrzeb przechodzi ulic¹,
Gdy na procesjach t³umy pobo¿ne
Id¹ i krzycz¹.

... kto chce, bym go kocha³a

Musi umieæ pieska pog³askaæ,
I mnie umieæ pieœciæ,
I œmiaæ siê, i na dnie siebie
¯yæ s³odkim snem bez treœci,
I nie wiedzieæ nic, jak ja nie wiem,
I milczeæ w rozkosznej ciemnoœci,
I byæ daleki od dobra,
I równie daleki od z³oœci.

Kto chce, bym go kocha³a,
Nie mo¿e byæ nigdy ponury
I musi potrafiæ mnie unieœæ na rêku
Wysoko do góry
(kto chce, byœ go kocha³a)
Kto chce, bym go kocha³a

Takiej drugiej nocy
Nie bêdziesz ju¿ mia³
Takiej ³aski bogów
Nie bêdziesz ju¿ mia³
Takiego nieba pe³nego gwiazd
Nie bêdziesz ju¿ mia³
Takiej drugiej chwili
Nie bêdziesz ju¿ mia³

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net