NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Wielka Ulewo, Wielka
Album: other songs

Wielka Ulewo, Wielka

Wielki Odkrywco WyobraŸni
na rybiookich wsparty ko³ach.
Nadesz³a ju¿ najlepsza pora
byœmy zaczêli ¿yæ w przyjaŸni.
Twórco czarnego pomidora.

Potomku naprê¿onej procy
pióropusz spad³ z twej dumnej g³owy
wiêc siê podzielmy do po³owy
bo ja go dziœ znalaz³em. W nocy.
Tyœ w swym ogrodzie sadzi³ sowy.

Pod wspólnym stañmy pióropuszem.
Nie trzeba nawet gasiæ œwiat³a.
G³owy szczêœliwych kapeluszy
tr¹caæ siê bêd¹ w g³uche uszy.
A¿ szabla z rêki ci wypad³a.

O samolubny W³adco Hecy!
Chcesz sam podgl¹daæ nogi œwiata.
Chcesz sam ¿yæ wiecznie wiekiem dzieci
a mnie na ziemiê - kiedy lato
przechodzi w szare oko sieci!

Wielki Odkrywco WyobraŸni
tak nie bêdziemy ¿yæ w przyjaŸni.

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net