NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Wielki Odkrywco Wyobra
Album: other songs

Wielki Odkrywco Wyobra

ma³y cz³owieku
co wci¹¿ gdzieœ latasz
w wa¿nym poœpiechu
i w tarapatach
skoñcz zwolnij zapomnij stañ... trwaj
ma³y dzieciaku
coœ tak siê stara³
a potem p³aka³
boœ nic nie zdzia³a³
b¹dŸ dzielny po³ó¿ siê œpij

wielka ulewo
wielka œnie¿yco
wielka jutrzenko
wielki ksiê¿ycu
wst¹pcie w nas

tak ma ³agodny klimat
gdy zima
moja mi³a
mo¿na wejœæ g³êbiej w rok
my to piêkna pogoda
nie s³ota
moja s³odka
i fio³ki kwitn¹ co krok
mi³oœæ ma w sobie mniej mrozu
ni¿ rozum
mi³a zrozum
kwiecieñ jest w cieple twoich r¹k

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net