NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Wiwat S Mi
Album: other songs

Wiwat S Mi

wszystko co piêkne jest przemija
wykwint i zbrodnie dawnych czasów
skrzêtnie zebrane po muzeach
niedbale œpi¹ce na katedrach
gotyk p³yn¹cy z kolumn lasu

szlachetne miasta, ras przyp³ywy
siwe pary¿e czy marsylie ¿ó³tawe
prêdko trzeba ¿egnaæ
wszystko co piêkne i szczêœliwe
w¹t³¹ przychylnoœæ zyska nieba
i mo¿e trwaæ tak krótk¹ chwilê

trwa³oœæ czym jest na œwiecie trwa³oœæ
tym czym brzêczenie kastanietów
i w wieczne nie oblecze cia³o
nic na tej ziemi d³oñ niczyja
i dla kilofów i poetów
wszystko co piêkne jest przemija

wszystko co piêkne jest przemija
wszystko co piêkne jest zostaje

choæ nawet czas i ten przeminie
ludzie okrzyki drzewa burze
œmieszne materie nieulêk³e
zwierzêta kwiaty na polanie
wszystko przemija co jest piêkne
wszystko co piêkne jest zostaje

œmieszne materie nieulêk³e
zwierzêta kwiaty na polanie
wszystko przemija co jest piêkne
wszystko co piêkne jest
...

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net