NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Wszystko Co Pi
Album: other songs

Wszystko Co Pi

S³odka wiosna jest twoj¹ por¹
Jest moj¹ por¹, nasz¹ por¹ (wiwat s³odka mi³oœæ)
Bo s³odka wiosna
To jest mi³osna pora wiêc
WIWAT S£ODKA MI£OŒÆ

Takiego nieba takiego s³oñca
Nie widzieliœmy odt¹d ty i ja
I jeszcze nigdy nikt nie wdycha³
A¿ tylu odmian s³owa TAK

¯adne drzewo swych liœci nie zliczy
Gdy otwieraj¹ siê tysi¹cem (lœni¹cym tysi¹cem)
A wszystkie znacz¹
Niewiele wiêcej, ni¿ jedna rzecz
RZECZ ZDUMIEWAJ¥CA

Takiego nieba, takiego s³oñca...

Kochankowie odchodz¹, przychodz¹
Zab³¹kani, zapl¹tani
Lecz ka¿da para jest najzupe³niej sama
Jakby nie ¿y³ nikt prócz niej

WIWAT S£ODKA MI£OŒÆ

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net