NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> HEFEYSTOS >> Urok Samotnoœci
Album: Hefeystos (1996)

Urok Samotnoœci


Leœny cieñ okrywa wszystko
Widzê jak mrok posuwa siê powoli
Niczym wolny taniec œmierci

Zamykam oczy
Czujê jak dotykaj¹ mnie spragnione d³onie

Och Nocy, kochanko ma zdradliwa
Czy Twe usta znów ch³odem smakowaæ bêd¹ ?
Czy znów porzucisz mnie, gdy zbudzi siê œwit ?

Niebo znów zaczyna chmurzyæ siê nade mn¹
Powoli rysuj¹c bia³e wzory
S³yszê jak piorunowy m³ot uderza gdzieœ w oddali

Krople - jak ³zy, jak magiczny py³...
A my otuleni p³aszczem prze¿ytych wspólnie chwil

Powiedz, dlaczego zaczynasz wiêziæ mnie
Gdy zbli¿a siê zmierzch, by odejœæ bez s³ów
Przychodzisz - nie wiem sk¹d !
Milczysz - mam tego doϾ !

Niech jêzory ognia, brata mego
Okryj¹ me cia³o wiêzione
Daj¹c mi poczuæ rozkosz samotnoœci
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net