NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> HEFEYSTOS >> Czarna ³za
Album: Hefeystos (1996)

Czarna ³za


Gdzieœ w oddali widaæ blask p³omienia
Na kamiennym wzgórzu, gdzie skry³ siê mrok
Wstaj¹ cienie mej przesz³oœci
Budz¹c stary las têsknoty

Stoj¹c tak na stra¿y jego praw
Ju¿ nie czujê nic prócz pustki
Nie grzeje ogieñ, nie ziêbi ch³ód
Nie œpiewa wiatr ani ¿aden ptak

Stoj¹c tam, gdzie wielki pos¹g sta³
Teraz jestem tylko ja
Drzewa w ciemnym uk³onie
Ku chwale milcz¹cego wiatru, co rozwiewa popio³y

Odeszli dzielni woje
Dla nich Niwa - nasz raj
Dla mnie samotnoœæ i czarna ³za
Cierpienia me mijaj¹ szybko jak czas

Kiedyœ wpatrzony w cztery œwiata strony
On tu sta³
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net