NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> HEFEYSTOS >> Starych Legend Czar
Album: Hefeystos (1996)

Starych Legend Czar


W wielkim lesie, gdzie ujrza³em starego wilka
P³omieñ w jego zimnych oczach mówi³ do mnie tak...
"Sp³yñ w leœn¹ dolinê, gdzie skry³ siê starych legend czar
Gdzie mg³a okry³a jego twarz
Tam, gdzie ma pieœñ mieszka poœród drzew
Gdzie cieñ, wilczy cieñ"

W wielkim lesie, gdzie ujrza³em starego wilka
P³omieñ w jego zimnych oczach mówi³ do mnie tak...
"O synu s³onych ziem, czy s³yszysz mnie ?
Unieœ swój miecz, magiczny miecz
Niech noc kieruje ciê, by nigdy nie zaw³adnê³y nad tob¹
S³aboœæ i lêk, zw¹tpienie, z³y cel

Choæ mg³a wielka nad bagnem z³ym
Odkryjesz w nim zakazanej w³adzy smak
Niech prowadz¹ ciê s³owa pieœni mej
Byœ odnalaz³ to,co zapomniane le¿y od tysi¹ca lat

OdnajdŸ to, by obudziæ chwa³y dni
Gdy¿ wybrañcem bogów jesteœ ty
I tylko ty...
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net