NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> KNELL >> Ëóíà Áåçîäí³ Ã³ð
Album: Tales Of Woe (2005)

Ëóíà Áåçîäí³ Ã³ð


[Echoes From The Khud]

Ïî ñõèëàì çàêëÿòèì ñò³êຠäåíü
Çíîâó êîëî ñóò³íê³â ÷àðóº — ìåí³ çëå
 ãîðàõ ïîâ³òðÿ ïîâíèòüñÿ íåëàääþ
Ïîãëÿäîì ñâî¿ì ÿ íåáî ïðîíèçóþ

Òèñÿ÷³ õîëîäíèõ âîãí³â ëåòÿòü âíèç
êð³çü çàìåò³ëü â íåâ³äîìèé ñâ³ò,
â ãëèáèíó ã³ð ³ òîïèòü ¿õ í³÷
Íåáî ùå íå âñòèãëî çàáðàòè âñ³õ ¿õ

¯õ ³ìåíà ïîâòîðþº âîíà
 ãëèáèí³ äîëèíè ÷óòíà ÿêàñü ëóíà
À â íåá³ â³äí³þòüñÿ õîëîäí³ ç³ðêè
Ùîñü ìåíå òÿãíå ïîâåðíóòèñü òóäè

ßê áà÷èø ìèíóëå ñïîêîþ õî÷å,
² âæå í³êîëè íå ñòàíå æèâèì òå,
Ùî ïîêî¿òüñÿ íà äí³ áåçîäí³ ã³ð
Çàçèðíè â öåé ñâ³ò òà ñòàíü ÿê âîíè

Ïî ñõèëàì çàêëÿòèì ñò³êຠäåíü
Çíîâó êîëî ñóò³íê³â ÷àðóº — ìåí³ çëå
 ãîðàõ ïîâ³òðÿ ïîâíèòüñÿ íåëàääþ
Ïîãëÿäîì ñâî¿ì ÿ íåáî ïðîíèçóþ

Òèñÿ÷³ õîëîäíèõ âîãí³â ëåòÿòü âíèç
êð³çü çàìåò³ëü â íåâ³äîìèé ñâ³ò,
â ãëèáèíó ã³ð ³ òîïèòü ¿õ í³÷
Íåáî ùå íå âñòèãëî çàáðàòè âñ³õ ¿õ
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net