NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> S.O.S. >> Íå âåçåò
Album: other songs

Íå âåçåò

Ó ìåíÿ â÷åðà ñëîìàëñÿ òåëåâèçîð
 ñàìûé íå íóæíûé ìîìåíò.
ß õîòåëà óçíàòü ÷åì çàêîí÷èòñÿ ñåðèÿ,
È ÷òî ñêàæåò ìíå ïðåçèäåíò.

ß ðåøèëà ïîéòè ñ òîáîé íà äèñêîòåêó,
Òû ìíå ñêàçàë: "Áóäó æäàòü".
Íî ëèôò âäðóã çàñòðÿë ìåæäó òðåòüèì è ïÿòûì,
Ñåãîäíÿ ìåíÿ íå äîñòàòü.

ß æèâó, äà òîëüêî âî âñåì íå âåçåò.
Ïî÷åìó? íå çíàþ.
Ðàñ íèêòî íå ëþáèò, íèêòî íå æäåò.
Ïî÷åìó? íå çíàþ.

ß æèâó, äà òîëüêî âî âñåì íå âåçåò.
Ïî÷åìó? íå çíàþ.
Ðàñ íèêòî íå ëþáèò, íèêòî íå æäåò.
Ïî÷åìó? íå çíàþ.

Ó ìåíÿ, íåäàâíî, õîìÿê ñáåæàë ê ïîäðóæêå
 äûðêó â ïðàâîé ñòåíå.
Îí õî÷åò ëþáâè è õî÷åò öåëîâàòüñÿ,
Âñ¸ ýòî õî÷åòñÿ è ìíå!

Ó ðîäèòåëåé îïÿòü ïðîáëåìû íà ðàáîòå.
Ó áðàòà òîëüêî ïèâî è ôóòáîë.
Òû ìåíÿ ïðèãëàñèë ê ñåáå íà âå÷åðèíêó,
Íî ñ äðóãîþ â âàííó óùåë.

ß æèâó, äà òîëüêî âî âñåì íå âåçåò.
Ïî÷åìó? íå çíàþ.
Ðàñ íèêòî íå ëþáèò, íèêòî íå æäåò.
Ïî÷åìó? íå çíàþ.

ß æèâó, äà òîëüêî âî âñåì íå âåçåò.
Ïî÷åìó? íå çíàþ.
Ðàñ íèêòî íå ëþáèò, íèêòî íå æäåò.
Ïî÷åìó? íå çíàþ.

Ïî÷åìó?
Ïî÷åìó ìíå òàê íå âåçåò?
Ïî÷åìó? íå çíàþ.
Ïî÷åìó? íå çíàþ.

Ó íàñ äîìà ñíîâà êðûøà òå÷åò
Ïî÷åìó? íå çíàþ.S.O.S.


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net