NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> OBTEST >> Auka Seniems Dievams
Album: Auka Seniems Dievams (2001)

Auka Seniems Dievams


Ir vël á mûðá traukiant mûs ginklai nerimsta;
Tik prieðo kraujas gali pergalæ nulemt,
Kovoj gyvenimas akimirksniu pavirsta
Auka Seniems Dievams...
Auka Seniems Dievams...
Kovoj gyvenimas akimirksniu pavirsta
Auka Seniems Dievams...

Ið mûðio gráþtantá mane varnai ramino,
Liepsna nuplovë mano kruvinas rankas,
Ði mano pergalë nebuvo paskutinë
Auka Seniems Dievams...
Auka Seniems Dievams...
Ði mano pergalë nebuvo paskutinë
Auka Seniems Dievams...

Vilkø balsais mane pakvies iðëjæ broliai,
Mirtis man kelià rodys á savo valdas,
Ðita naktis tikriausiai paskutinë
Auka Seniems Dievams...
Auka Seniems Dievams...
Ðita naktis tikriausiai paskutinë
Auka Seniems Dievams...
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net