NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> OBTEST >> Þirgas Parneð Mano Kûnà Namo
Album: Auka Seniems Dievams (2001)

Þirgas Parneð Mano Kûnà Namo


Pirmyn! Raiti viesulai,
Þemæ sudrebinkit, prieðas lai bijo!
Karèiais ugniniais þirgai
Neða per dykvietes vyrus.

Priesaikà tvirtino savo krauju
Protëviø kerðtà atlikt iki galo,
Matë Dievai, kiek paklota galvø,
Matë, kaip kraujas þemæ iðvalo...

Kautis, ginklais pamojuot
Trokðta kiekvienas narsuolis,
Prieðà nors vienà nudobt
Taikos tarytum grobuonys.

Þirgas parneð mano kûnà namo,
Skydas papasakos tai kas nutiko,
Ragas kovos paskutiná kart pûs
Ir palydës mane vëjø platybën!

Vëjau, tu karius klaidini,
Primeni tûkstanèio prieðø kariaunà,
Tylà slepi jø ðarvø þvangesy,
Pakeli miglà lyg juodàjà audrà...

Kelio man nieks nepastos,
Þaibo greièiu lekia þirgas,
Ginkluos griausmo galia
Drasko á gabalus viskà.
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net