NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> OBTEST >> Kruvinos Paðvaistës
Album: Auka Seniems Dievams (2001)

Kruvinos Paðvaistës


Triuðkinantys þygiai nesustabdë në vieno,
Griausmas ðaukia kilt kovon - tokia Dievø valia,
Kraujas susilieja ir visi kaip vienas
Pasiryþæ siausti su visa þvëries galia.

Kruvinos paðvaistës...

Mirtá lenkia viesulu þirgai eikliausi,
Negyvai sutryps visus, kas stos kely,
Tûkstanèiais vilkø ðiànakt ðeðëliai kausis,
Kruvinos paðvaistës ðvies virðûniø sûkury.

Kruvinos paðvaistës...

Poþemiø kerai uþverda didþià audrà,
Viskas bus nuðluota, kur prajos gauja,
Þemë skils po kojom ir prarijus auðrà
Kruvinos paðvaistës degs ugnies ðviesa.
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net