NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> OBTEST >> Gráþtantys Su Karo Ugnim
Album: Auka Seniems Dievams (2001)

Gráþtantys Su Karo Ugnim


Trys þiemos mus vedë uþðalusiom upëm,
Klaidino miðkø gûdumoj,
Vilko kantrybë á geleþá vertë
Dar vienà dienà iðlaukt.

Mes gráþtam su karo ugnim
Uþgrûdinti mûðiuos, praëjæ kliûtis,
Dar dega akyse viltis,
Surinkti kariaunà, suðukti - Pirmyn!

Mes gráþtam su karo ugnim...

Rudenio burtai triskart uþkerëjo
Mus þenklà uþkeiktà iðvyst,
Ið dvasiø pasaulio mus pirðtais lediniais
Lytëjo beveidë lemtis.

Tris vasaras saulë kaitriausia lydëjo
Á tolimus þygius, keisèiausius kraðtus,
Iðdegino baimæ ir ðirdá uþliejo
Liepsnojanèiu kruvino kerðto geismu.

Pavasariai girdë tyriausiais ðaltiniais -
Ið pirmo iðtryðko þvëries gyvastis,
Gurkðnis ið antro paþadino ugná,
Treèio vanduo - tai Dievø iðmintis...
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net