NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> OBTEST >> ?viesa
Album: Gyvybës Medis (2008)

?viesa

Prarado savo ramybæ,
iðkerojusià godþiai,
Pripratæ prie savo didybës,
Tusèiai ir nuobodþiai,
Kur traukia tavo keliai?
Kas tavo spindulius audþia?
Kuo dega tavo vaikai?
Kas tavo neprietelius baudþia?

Tyla suspengia ir apkurtina, vilkais staug...
Ið saujos plyðta, dràsko, degina, ir verþias lauk...

Paskubëk!
Kas gi þadina tave?
Kas neregimas tau rankà tiesia?
Paþiûrëk!
Kas taip degina tave?
Nesibaigiantis kelias á ðviesà...

Mojavo ginklai visagaliai,
Ir aðmenys akmená kirto,
Pabiro gilës á dirvà,
Kelionë á neþinià virto...

Sukausto plienu ir apkurtina, vilkais staug...
Ið sapno kyla, tvinsta gyslomis ir ðaukia ? jau....

Paþiûrëk!
Tai tik laiko dykuma,
Kam á nebûtá aukoji tiesà?
Paþiûrëk!
Ne akis plaèiai atmerkæs,
Ir atrasi savo kelià á ðviesà....
Atrasi, atrasi, savo kelià á ðviesà......

[English translation:]

The Light

Their peace lost
That rampantly ran riot
They were used to grandeur
Now lain tattered and wasted
Your path ? to where doth it lead?
Who is the source of your light?
What keeps the fire burning within your soul?
Who will seek vengeance upon your enemies?

The silence is deafening, wolves howl...
All sound burns, and yearn to be free...

Hurry!
Who is the one trying to rouse you?
Who- unseen ? is reaching for you?
Turn to see!
What is burning you?
A never-ending path leading to the light...

Almighty arms were waving
The blade cut into stone
Corn was scattered to the ground
A journey became obscure

Turn to see!
It's a desert of time
Why waste your truth in vain?
Turn to see!
Thus not with an open eye
You will find your way towards the light...
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net