NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> OBTEST >> Sakalo Vaikai
Album: Gyvybës Medis (2008)

Sakalo Vaikai

Ðtai èia, paèiam vidury, lauko gale prie tako,
Ðakos veja kelius kiek pasaulis mato,
Tai medis, ið kurio prasideda tavasis kelias,
Sustok, ásiklausyk, ðaknys kankliais velias....

Sakalo vaikai, pakils á dangø juodà skrist ....
Sakalo vaikai, pakils á dangø, saulë ðvis ....
Sakalo vaikai, pakils á dangø, sparnai ið rankø....
Sakalo vaikai, sakalo vaikai.....

Tai èia, paèiam vidury, kelio pradþioj, prie tako,
Sapne, tai ko tu klausei, viskà jis atsakë,
"Prisësk, savo kelionæ man palik", jis sako,
Paþvelk, tik paklausyk tai bitëmis dûzgia ðakos,

Sakalo vaikai, pakils á dangø juodà skrist ....
Sakalo vaikai, pakils á dangø, saulë ðvis ....
Sakalo vaikai, pakils á dangø, sparnai ið rankø....
Sakalo vaikai, sakalo vaikai.....

Tai ten, kelio pradþioj, pasaulio vidury,
Sustok, jei uþklydai, lauko pakraðty,
Radai, ko neieðkojai, ko nesupratai,
Paþvelk paèion virðûnën, tai sakalo vaikai...

[English translation:]

Children Of The Hawk

At the end of the field lies a road
As far as the eye can see, creeping branches form paths
It is here that your journey begins
Pause to hear roots grind the kankles strings

Children of the hawk will spread their wings beneath dark skies
Children of the hawk will take to the sky at dawn
Children of the hawk will rise to the sky, their arms transform into wings
Children of the hawk, children of the hawk

At the end of the field lies a road
All your questions were answered in a dream
o sit, leave me this journey, he utters,
o look, hear the bees whirl around the branches

Children of the hawk will spread their wings beneath dark skies
Children of the hawk will take to the sky at dawn
Children of the hawk will rise to the sky, their arms transform into wings
Children of the hawk, children of the hawk

It is there, at the foot of the road, in the midst of all of this,
If you find yourself there, stop at the end of the field
For you have found what you were seeking, but that you understood not,
Look up - to the children of the hawk
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net